13.05.2020 Połączenie Classroom

Informujemy , że w Classroom darmowe są jedyne funkcje online, natomiast korzystanie z Classroom poprzez połączenie telefoniczne wymaga połączenia z numerem w USA. Koszty połączenia są spore. Bardzo proszę o łączenie się w obrębie Classroom wyłącznie poprzez sieć Internet, nie zaś przez połączenie telefoniczne.
  
17.04.2020 Classroom

Udało się uruchomić platformę Classroom. Wszyscy uczniowie aktywowali konta. Krótka instrukcja obsługi:
- wchodzimy na stronę https://classroom.google.com">https://classroom.google.com
- wybieramy konto, z którego chcemy korzystać (w tabeli będą wszystkie konta, jakie były używane w danym komputerze) - każdy uczeń ma nazwę konta składającą się z pierwszej litery imienia, kropki,  nazwiska i końcówki @zsgd.pl. Jest to równocześnie adres e-mail do użytku w ramach Google Classroom. Proszę nie logować się na inne konta niż zakończone na zsgd.pl
- w kolejnym okienku wpisujemy utworzone w trakcie rejestracji hasło,

Obok znaczka "+" w prawym górnym rogu jest ikonka 9 kropek. Jeśli w nią klikniemy, uzyskamy dostęp do przydatnych zakładek:
- Gmail - tu odczytuje się wiadomości wysłane przez innych użytkowników w ramach Classroom, np. zaproszenia od nauczycieli do zajęć,
- Dysk - wirtualny dysk, na którym możemy zapisać różne pliki i wysłać linki do osób, z którymi chcemy się podzielić, np. do uczniów,
- Classroom - powrót do pierwszego menu z "+",
- Meet i Czat - nakładki służące do szybkiej komunikacji z innymi, np. z uczniami (wideokonferencja),
- dokumenty, arkusze i prezentacje, to różne gotowe szablony do wykorzystania,
- Kalendarz - tu będą ważne terminy, np. zdalnej konferencji.

11.11.2019 r. 

Wywiadówka

 21 listopada 2019 r.  godz. 1630


   

30.08.2019 r. 

Wybory Rady Rodziców

19 września 2019 r.  godz. 1630


30.08.2019 r. 

Wywiadówka

 Zmiania terminu 

 17 września 2019 r.  godz. 1630

   


                                                 

30.08.2019 r. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

 2 września 2019 r. 

                Msza Św. -godz. 900

                Apel w szkole - godz. 1000


11.06.2018 r. 

Klauzula informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów w Zespole Szkół w Gnojnicy Dolnej. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”): 

1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej, 39-105 Gnojnica 268 reprezentowany przez dyrektora Piotra Janowskiego.

2. Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 a) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

b) zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO, (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Urząd Miejski w Ropczycach, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, firma Vulcan na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek np. Sąd, MOPS.

5. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców lub osób odbierających dzieci ze świetlicy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły, (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych w punkcie 3b wymaga pisemnej zgody, a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: m. in. brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach i zawodach oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze świetlicy przez osobę inną niż rodzice.

10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


 14.11.2017 r. 

Wywiadówka

5 grudnia 2017 r.  godz. 1630

  Program:

- spotkanie z przedstawicielem Policji

- część ogólna

- spotkanie z wychowawcami


4.09.2017 r. 

Wywiadówka

12 września 2017 r.  godz. 1630

   


                                                 

27.08.2017 r. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Przedszkole: 1 września 2017 r., godz. 900

szkoła Podstawowa i Gimnazjum: 4 września 2017 r. 

                                                     Msza Św. -godz. 800

                                                     apel w szkole - godz. 900